Picture
Marine Le Pen

Efter torsdagens omröstning blir Marine Le Pen av med sitt rättsliga skydd som europaparlamentariker och kan därmed åtalas för att ha twittrat tre bilder som föreställer IS-avrättningar – ett brott som kan leda till fängelse.

I låtsasdemokratier får rättsstaten flytta på sig till förmån för att hindra utmanare i valen. När Europeiska Unionen verkar på liknande sätt borde alla demokratiska krafter i Europa agera.

Politiker i Europaparlamentets organ har av någon anledning åtalsimmunitet, vilket presidentkandidaten i fråga har omfattats av. Nu tas det skyddet bort från just henne, men inte övriga.

Jag lägger ingen värdering i vad som har gjorts eller den drabbade i fråga. I en rättsstat ska man behandla varandra lika inför lagen varför det är att betrakta som diktaturfasoner när denna presidentkandidats rättsliga skydd försämras just i detta läge.

EU behöver förändras i många avseenden på riktigt.

Simon Alm
--
Metoden att misskreditera personer som framför, för etablissemanget, obehagliga sanningar är inte alls ovanliga i diktaturer

http://www.dn.se/…/marine-le-pen-riskerar-fangelse-for-is-…/
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook  
Insändare (Och Annat--- (( Titta hit alla kvinnor denna lånk är till er )) ---
 
 
Picture
Det nya spännande Sverige.
Fanns inga såna här skyltar när jag var liten. Behövdes inte. Men det har säkert inget med alla 800 000 flyktingar att göra.... (ironi)

Den sista rutan på denna skylt borde inte behövas. Bara att den är där visar på hur fel vissa tänker.


Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook  
Insändare (Och Annat--- (( Titta hit alla kvinnor denna lånk är till er )) ---
 
 
Picture
Jimmie Åkesson
Picture
Jimmie Åkesson
Picture
Jimmie Åkesson
Picture
Jimmie Åkesson
Picture
Jimmie Åkesson
Picture
Jimmie Åkesson
Picture
Jimmie Åkesson
Picture
Jimmie Åkesson
SD 51% 2018!
 
 
Picture
Sprid så att Alla bojkottar denna skit tv nu
Efter Trumps sk. "Attack" på Sverige skriver svensk media om hur lögnaktig han är. SVT visar väl valda klipp ur Fox News video om invandring och våldet i Sverige.

Poliserna i reportaget intervjuvas av SVT och påstår att de inte visste att det handlade om invandring kopplat till brott. Men i det oklippta reportaget från Fox News som kan ses via länken nedan är det uppenbart för var och en att de svenska poliserna ljuger.

Vår statsminister Stefan Löfven har uttalat sig och säger att "man skall hålla sig till fakta. 

Hur länge skall vi hålla på med denna katt & råtta lek och icke fakta? Det är hög tid att se sanningen i vitögat nu.


https://www.youtube.com/watch?v=2whZdi1Z0kQ
Ole Thronborg‎ - STOPPA MAKTMISSBRUKET
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - 
Insändare (Och Annat)
 
 
Picture
Statssekreterare Lars Danielsson
"Alla politiska partier i Sverige har varit överens om att vi ska ha en mycket liberal asyl- och migrationslagstiftning. Där skiljer vi oss från i stort sett alla andra medlemsstater i Europa . Effekten blir då att dom andra ser oss som lite tokiga extremister."

- Statssekreterare Lars Danielsson

Det svenska etablissemanget är snart ensamma i världen om att anse att vår massinvandring varit en bra idé och att den inte orsakat några större problem. Det finns ett ord som beskriver det tillstånd där den egna verklighetsuppfattningen skiljer sig ifrån alla andras. Det ordet är psykos.

Bilden nedan visar den f.d statsministern i Danmark, Anders Fogh Rasmussen.


Mattias Hans Karlsson
https://sdkarlsson.wordpress.com/2012/03/27/de-sanna-extremisterna-2008-09-12/
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - 
Insändare (Och Annat)
 
 
Picture
Man får inte äns ställa krav på mer ansvarsfull migrations- och flyktingpolitik.
Nu kommer en viktig wall of text... Som ligger till grund för mina personliga reflektioner kring de anklagelser man kan få efter att ha uttryckt integrationspolitisk kritik. I det här fallet var det en vän jag haft under längre tid som grundlöst och repetitivt anklagat mig för att hysa diverse allvarliga ideologiska baktankar som motiv till min politiska uppfattning, oavsett vad jag själv uttryckt.

Det existerar, iallafall hos många, en paradigm kring politiska frågor som hindrar eller försvårar djupare analyser av saker eller företeelser som med säkerhet inte alltid har ett enkelt svar. I den politiska sfären stöter man oftast på detta i debatter om integration och migration. Ofta hör detta ihop med att personerna det berör saknar en grundläggande förståelse av vad man egentligen disskuterar, mekanismerna bakom eller i ett problem, och därför inte är intresserade av att upptäcka något nytt. Den självuppfyllande profetian blir komplett när man, ungefär som en dålig forskare, baserat och bekräftat sin tes och världsbild enbart hos de som tycker, tänker eller skriver lika och som från början resonerat likadant.

Ramarna som innefattar den egna världsbilden tillåter inte något som utmanar. Det man inte kan argumentera emot, t ex problemformuleringar som rör företeelser som inte kan förklaras av den egna världsbilden men som de facto stämmer, måste därför avfärdas på ett mer kreativt sätt. T ex genom att misstänkliggöra, skuldbelägga och karaktärsmörda den som inte fallit inom ramen, den som diskuterar det som är svårt men ändå kanske för en diskussion som samhället i allra högsta grad är i behov av. Det är inte minst när det gäller integrationsfrågor som paradigmen är tydlig. Vissa är så ingrodda i sitt tankemönster att det för dem inte är logiskt att någon kan ha fräckheten att ifrågasätta integrationspolitiken utan att bära någon form av bakomliggande dold fascistisk agenda. Paradigmen är så stark att man helt enkelt inte klarar av att se debatten ur flera perspektiv samtidigt.

Det är inte främmande för människor i min närhet att jag är politiskt intresserad. Jag påbörjade den banan redan 2002 som sympatisör till KDU. Som fjortonåring hade jag ingen stark ideologisk drivkraft eller vidare kunskap om hur samhället fungerade, men likväl en vilja att förstå och lära mig mer om detsamma. Det enda sättet att uppnå den förståelsen är förutom egna studier att också prova, känna, analysera och utmana det man känner till. Av det skälet är jag t ex inte sympatisör till KDU idag, och var heller inte det en längre tid då, men jag lärde mig mer om värdekonservatism på köpet den tid det varade. Det är min fasta övertygelse att frågor som är svåra att diskutera likväl också kan vara de viktigaste för samhället. Frågorna är intressanta eftersom samhället och samhällskulturen är i konstant förändring och bygger på värderingar och normer som gemensamt utvecklats eller utvecklas runt samhällets medborgare. Det är samhällskulturen som ligger till grunden för bl a välfärdsstaten, vilket på många sätt än idag är en unik svensk konstruktion.

Integrationspolitiken och mångkulturen utmanar i mångt och mycket Sveriges självbild, innebörden av att vara svensk, svensk medborgare och del av nationen. De existentiella frågorna uppkommer t ex kring vem som, och varför denne, ska ha rätt till välfärden och en plats i samhället och heller inte mindre de rättigheter och skyldigheter som ett sådant deltagande bör/ska medföra. Anledningen till att diskussionen är viktig i Sverige beror främst på att våra politiker valt en experimentell politik som aldrig riktigt utvärderats. Polariseringen som har legat runt debatten har medfört att de som inte kan skilja på begreppen upptäckt rasism och nyfascism i all form av integrationspolitisk kritik. Det är inte bara det som är relativt unikt för vårt land. Den typ av integration som Sverige bedrivit skiljer sig från våra grännländer och från resten av Europa, inte bara i att vi tagit emot en överväldigande mängd människor från andra världsdelar utan också i hur vi mottagit dem. Vårt land har valt att tillgängliggöra välfärden genom ofta stora bidrag mot små prestationskrav, gått väldigt långt i bevarandet och utvecklandet av flyktingar och invandrares hemkulturella uttryck genom t ex hemspråksundervisning och sponsrande av kulturföreningar och festivaler, men också med implementering av dessa uttryck i det offentliga samhället, vilket omskrivs som mångkulturalism. Idag är det vanligt att många kommuner t ex samarbetar med muslimska råd för att utvärdera kommunens politik och inverkan på den gruppen.

De flesta är medvetna om att det är olika svårt att integrera människor beroende på deras olika individuella förutsättningar. I Sverige kan t ex goda kunskaper inom språket vara ett mått på integration, men för den som aldrig lärt sig det latinska alfabetet eller att läsa ens på sitt hemspråk är det självklart en större utmaning att lära sig språket än för någon som kommer ifrån det europeiska närområdet, vilket medför att den som har sämre förutsättningar innebär en för samhället större utmaning i ett integrationssammanhang. Vi vet också att majoriteten av alla flyktingar saknar den utbildningsnivån som generellt behövs för att självklart få arbete i Sverige. Så utöver utmaningen avseende den kulturella integrationen i samhället kommer integrationsprocessen också innebära krav på utbildning i förmodat många år innan man är redo för att bidra till samhället som bl a skattebetalare. Ändå har våra politiker kontinuerligt målat upp bilden av att allt är under kontroll, att flyktingarna är läkare och ingenjörer och att Sveriges flyktingpolitik går med vinst. För att hindra högerextrema strömningar har media hakat på och publicerat stora mängder tankegods från politiskt färgade forskare, ideologiska tankensmedjor och migrationspositiva kändisar och komiker. Under tidens gång bevisas däremot att glädjeanslyserna inte håller.

Vi har tyvärr kunnat se att problemen kopplade till integrationspolitiken långsamt har växt. Det innebär t ex en ökning av vad man kallar "utanförskapet" som symboliserar en grupp av människor som står långt från samhället och arbetsmarknaden. Idag är t ex skillnaden i sysselsättning större än någonsin mellan inrikes och utrikes födda. Skillnaderna är också störst mellan könen i de grupper vi vet generellt har en samhällssyn som står längre ifrån den svenskar är vana. Utanförskapet har konstant vuxit vilket hopplöst försökt förklarats inom alla vänsterliberala kretsar som att problemen egentligen är orsakade av strukturell rasism och diskriminering, genom ett fel hos samhället. Det har i sin tur gett vind i seglen åt identitetspolitiska krafter. Idag har ändock debatten nått något av en vändpunkt. Ett paradigmskifte, för att återkoppla till ingressen. Från att förneka alla samhällsproblem, t o m hedersvåldet, kopplat till integrationspolitiken, till att en relevant fråga har fått ta större plats; om utanförskapet växer - fungerar integrationen?

Går det att kombinera ett välfärdssamhälle med identitetspolitiska problemlösningar, med en svagt hävdad samhällskultur och otydliga krav på nya medborgare? I hur stor mån ska en ny medborgare försvenskas, och i hur stor mån ska den gamla kulturen bevaras? Vilken lojalitet till nationen ska kunna avkrävas? Kan en slöja, i detta sammanhang, vara ett uttryck för en inre restriktion inom en kulturell gruppering som motsätter sig integration, eller är det bara ett klädesplagg fritt från andra rimliga associationer? Är hedersmord ett integrationsproblem eller ett klassiskt svenskt brott? Oavsett vilka frågor vi ställer när det kommer till integrationspolitik är det frågor som innefattar och inbegriper oss själva, vår självbild och vår samhällssyn. Här spelar paradigmen in. Det som hotar vad vi lärt oss förstå som det värdiga och goda och enda rimliga gör många människor helt onåbara. Skälet kanske är att man inte förstår hur olika faktorer spelar in i varandra vilket sedemera leder till ett resultat. Skälet är också att samhället inte erkänt ett öppet samtal. Konsensus har varit att diskussionen stått mellan det "öppna och goda" mot det "intoleranta och onda"'.

Och varför ifrågasätter vi, jag, integrationspolitiken egentligen. Är drivkraften intolerans och hat som inbegriper en ovilja att beblandas med andra? Eller en förståelse för samhällets komplexitet, med en önskan om att bevara en frihet och en demokratisk och sekulär kultur? Är det den goda sidan mot den onda? Är det ren ondska att vilja ändra eller byta ut integrationen som verktyg? Det kommer betraktaren att avgöra. Allt jag önskar är att vi vidgar våra vyer och vågar ta en av tidens viktigaste frågor på allvar.


Fler som upplevt vad inläggsskaparen pratar om? Finns det en paradigm i samhället som gör det svårt att föra diskussioner som berör kritik mot integrations- eller migrationspolitik?

Hur bemöts du som är för en friare migrationspolitik? Hur bemöts du som är för en restriktivare politik?

Hur ska vi gemensamt kunna skapa ett bra debattklimat?

Krossa Åsiktskorridoren - Markku Abrahamsson
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - 
Insändare (Och Annat)
 
 
Picture
Vart tog mitt Sverige vägen?
Jag känner en djup avsky för allt elände som ni har åstadkommit.

Ni har tagit er rätten att våldföra er på vårt gemensamma arv, d.v.s. landet Sverige. Med dårars envishet håller ni på att bit för bit för bit ge bort vårt land till en aldrig sinande ström av främmande människor, och det gör ni utan att ställa några som helst krav på rimliga motprestationer.

Dessutom har ni tagit er rätten att våldföra er på vårt språk. Rasist och fascist har förlorat sina ursprungliga meningar och betyder nu istället meningsmotståndare. Pissränna är inte längre någonstans där man pinkar utan meningsmotståndarnas publikationer. Svensk kan tydligen vem som helst kalla sig.

Och inte nog med det. Ni har tagit tagit er rätten att våldföra er på vårt kulturella arv, d.v.s. allt det som gör att Sverige är Sverige. Flaggan spottar ni på. Nationalsången hånar och leker ni med. Våra traditioner förlöjligar ni. Och det mesta annat som utgör vårt kulturella arv tycks ni håna, se ner på och vilja avskaffa. För er tycks svensk kultur inte ha något som helst värde eller berättigande.

Jag är en vanlig Svensson och en lugn och sansad människa, men t.o.m. sådana som jag känner djup avsky för det sådana som ni har förorsakat. Det gör jag tillsammans med idag troligen miljontals andra svenskar, och vi blir fler och fler för varje dag som går.

Men många nöjer sig inte med att känna avsky. Dom känner hat, och djupt och innerligt hat. Gå in på sociala media och i kommentarsfälten så får ni se. Hatet fullkomligt bubblar. Vissa nöjer sig inte ens med hat, utan börjar hota med att ta till våld. Vi får verkligen hoppas att de inte menar vad de säger, för i så fall har problemen bara börjat.

Det är vad ni har lyckats åstadkomma. Ni har fått vanliga svenskar att börja hata varandra.

Det är inget bra recept. Titta på Europas moderna historia så ser ni vad sådant kan resultera i. 

Det är ni som är ansvariga för allt detta. Ni har pressat vanligt folk så långt att de snart ser sig tvungna att välja mellan pest och kolera. Någon plats för en balanserad och sansad uppfattning tillåts inte av er. Vårt fina Sverige, Norden och Europa är på väg att haverera tack vare naiva och ansvarslösa verklighetsförnekare.

-------------------------------------------------------------

HAR SVERIGE NÅTT VÄGS ÄNDE ?

Jag älskar mitt öppna, liberala, sekulära och demokratiska Sverige. Jag ser dock att det är under attack från krafter som vill förändra det till det sämre. I värsta fall befarar jag att vårt svenska samhällsbygge kan vara på väg mot vägs ände. Inte för att det är något fel på det, men för att det inte längre verkar ha kraften, förmågan och modet att försvara sig.

Jag är dock optimist och hoppas och tror att oredans tid så småningom skall kunna vara förbi.

-------------------------------------------------------------

VI KOMMER ATT STÄLLA ER TILL SVARS

Det måste helt enkelt komma en dag då vi ställer er som var ansvariga för eländet till svars. 

Ni måste tvingas att ta ansvar för allt det ni ställt till med.

Det är inte rätt om dagens gamla, sjuka och fattiga och kommande generationer skall behöva ta ansvaret. 

Vi måste få till stånd någon slags haverikommission, sanningskommission eller liknande.


Stefan Fahlander ‎Stå Upp För Peter Springare
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook  
Insändare (Och Annat)
 
 
Picture
Jimmie Åkesson om EU
EU har blivit ett monster -  Jag uppmanar Stefan Löfven att omgående inleda en omförförhandling
 av Sveriges medlemsvillkor och sen utlysa en ny folkomröstning, skriver Jimmie Åkesson

Sveriges folkomröstning om EU-medlemskapet skedde 1994. Jag vill påstå att det EU som vi då tog ställning till var något helt annat än vad det har kommit att utvecklas till. Från ett mer begränsat samarbete, har vi i årtionden fått se hur allt mer makt har flyttats från Sverige till Bryssel.

Frågan man kan ställa sig är huruvida de som röstade för ett medlemskap 1994, redan då var medvetna om att EU skulle komma att bli detta monsterbygge? – sannolikt inte.

Rösta här
http://left4photo.com/roumlsta-om-eu.html

http://www.aftonbladet.se/a/8dexA
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 
 
Picture
DOMSTOLSVÄSENDET ÄR OCKSÅ TRASIGT !

Peter Springare berörde de problem som polisväsendet har. Men även nästa steg i rättsprocessen är minst lika dysfunktionellt. Läs gärna nedanstående exempel som handlar om den spektakulära domen i Uppsala tingsrätt den 161230. En dom som strider mot normalt rättsmedvetande.

-----------------------------------------------------------------------------

VARFÖR UTVISAR MAN INTE ?

Är domstolar politiska?
Nej, men visst handlar det många gånger om domar i politiskt korrekt anda. Den politiskt korrekta andan tycks vara att stor hänsyn skall tagas till gärningsmännen och deras intressen. Hänsyn till brottsoffret och svenska folkets intressen verkar dock ofta vara mindre viktig.

Alla aktörer i en domstol har egna privata politiska åsikter. Det gäller naturligtvis även de som dömer, d.v.s. domare och nämndemän. Att tro något annat än att dessa personers privata åsikter kan påverka domar är naturligtvis naivt.

-----------------------------------------------------------

DETTA HAR HÄNT

Hösten 2016 begås i Uppsala en våldtäkt på ett barn under bestialiska och våldsamma former. Brottsoffret luras iväg till en undanskymd plats och övermannas där av gärningsmännen. Därefter misshandlas och hotas han med bl.a. kniv och samtliga fem gärningsmän våldför sig på honom genom analt samlag.

Övergreppen filmas dessutom av gärningsmännen för att ”ha som minne” (citat ur domen). Efter avslutat övergrepp hotas brottsoffret med diverse repressalier om han berättar om det inträffade.

Brottsoffret kommer sannolikt att få livslånga, såväl fysiska som psykiska, men av det inträffade.

-----------------------------------------------------------

VILKA ÄR GÄRNINGSMÄNNEN ?

Samtliga fem gärningsmän är medborgare i Afghanistan och är sannolikt s.k. ensamkommande flyktingbarn eller nyanlända.

Samtliga har uppgivit sin ålder till strax under 18 år. Hur gamla de egentligen är är det väl ingen förutom de själva som vet. I de kretsar där dessa unga män rör sig verkar det dock vara allmänt känt att man genom att utge sig för att vara barn, d.v.s. under 18 år kan få en positiv särbehandling samt diverse förmåner.

Det svenska samhället tycks idag sakna vilja och/eller möjlighet att utreda ålder i samband med rättsprocesser eller i andra fall där ålder kan ha betydelse för diverse avgöranden.
-----------------------------------------------------------

DOMEN I UPPSALA TINGSRÄTT

Den 161230 har Uppsala tingsrätt meddelat domarna. Samtliga fem tilltalade döms för grov våldtäkt.

Straffen som av många skulle beskrivas som betald semester är naturligtvis stötande för det allmänna rättsmedvetandet. Samtliga döms till sluten ungdomsvård på lite över 1 år. Att de sedan inte blir utvisade, utan får vara kvar i Sverige efter avtjänade straff är om möjligt ännu mera stötande.

-----------------------------------------------------------

VAR DOMSTOLEN ENIG ?

Ja, såväl domaren som de 3 nämndemännen har ställt sig bakom de mycket milda straffen, samt bakom beslutet att gärningsmännen får stanna kvar i Sverige efter avtjänade straff.

Nämndemännen i rättegången var:

- Bernt Sahlberg, Centerpartiet
- Kurt Troell, Moderaterna
- Anneli Johansson, Lokala partiet i Heby

Eftersom nämndemännen som dömer är utsedda av politiska parter kan man absolut påstå att partierna har ett ansvar. De personer som utses till nämndemän bör rimligen dela och följa respektive partis s.k. värdegrund.

Centerpartiets och Moderaternas värdegrunder tycks alltså innebära att brottslingar av denna typ skall få milda straff och därefter få stanna i Sverige.

Annars borde deras nämndemän har reserverat sig mot åtminstone denna del av domen.

Jag hoppas att dessa nämndemän ges möjlighet att, i svensk media, offentligt förklara och försvara sina ståndpunkter.

Nämndemännen hade kunnat döma till utvisning, men valde att inte göra så.

-----------------------------------------------------------

JURIDIK ÄR INGEN EXAKT VETENSKAP

Olika personer och olika domstolar kan döma på olika sätt. Exakt samma fall kan dömas på olika sätt beroende på hur domstolen väljer att värdera fakta i målet och hur domstolen väljer att ta hänsyn till den flexibilitet som lagstiftningen ger utrymme för.

Jag vill dock påstå att dagens, för det allmänna rättsmedvetandet, ofta stötande rättstillämpning i allt väsentligt beror på en feg, ryggradslös och politiskt korrekt juristkår.

Att nämndemännen också tycks vara fega, ryggradslösa och politiskt korrekta beror förmodligen på att juristkåren är ett dåliga föredöme samt på påtryckningar från politiskt korrekta kretsar.

-----------------------------------------------------------

LÄS HELA DEBATTARTIKELN

Ovanstående är en förkortad version. Hela debattartikeln kan du hämta på nedanstående länk:
http://www.medborgarrevision.se/90-dok/uppsaladomen-2a4.pdf

-----------------------------------------------------------

SPRID INFORMATIONEN

Det är viktigt att sprida den här informationen, och det kan alla hjälpa till med.

På Facebook.
Dela det här inlägget på din egen Facebooksida, och/eller i grupper där du är med.

Som flygblad
Hämta en förkortad version för utskrifts på en A4-sida på nedanstående länk
http://www.medborgarrevision.se/90-dok/uppsaladomen-1a4.pdf

Kopia på domen
Domen är en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Den kan beställas från domstolen eller hämtas direkt på nedanstående länk
http://www.medborgarrevision.se/…/uppsalatr-b5953-16-161230…
Stefan Fahlander‎ 

Jag tror domstolarna är korrupta dom utvisar aldrig våldtäktsmän
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 
 
Picture
Det är nog bäst han har flabben stängd då stannar grodorna där dom hör hemma
Haj Amin al-Husseini, palestinsk nationalist och muslimsk ledare, som sponsrades, avlönades och skyddades av nazityskland där han rekryterad muslimer till tyska armén. Han fick även kopior på ritningarna till Auschwitz, i syfte att kunna uppföra sådan anläggning på Västbanken - om nazisterna segrat mot britterna i Egypten. Efter kriget var han ledare för den palestinska myndigheten i Gaza och den förste att utropa Palestina som en oberoende stat.

Sedan regeringen Löfven tillträdde makten har de erkänt Palestina som stat, fördubblat det skattefinansierade biståndet till den palestinska myndigheten, låtit utrikesminister Margot Wallström hedras av ledaren för palestinska myndigheten med soldatmedalj, anklagat Israel för utomrättsliga avrättningar, besökt länder som är Israels fiender och vill utplåna alla judar och naturligtvis blivit portade från att besöka den enda demokratin i Mellanöstern - Israel.

Att sossarna har ett nazistiskt förflutet/samarbete är allmänt känt. Att nazisterna och muslimerna hade ett nära samarbete är allmänt känt. Att sossarna stödjer Palestina och har nära samarbete med muslimska länder är också allmänt känt. Vad kan man dra för slutsatser av det? Ja det är ju upp till var och en att göra det.

Varför vill du inte tala med SD nu igen, Stefan?


Politikfakta
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Husseini
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare