Picture
Hur många känner till Tage Erlanders tid som chef för 14 koncentrationsläger i Sverige där man fängslade antinazister, kommunister och tyska desertörer på obestämd tid och utan rättslig prövning?

Hur många känner till Lobotomering av 4500 människor där 7,6% dog av behandlingen den sista 1969 och att många av dem var barn och den yngsta var 4 år och behandlades på Umeå lasarett?

Hur många känner till baltutlämningen 1946 där socialdemokratin skickade 146 män till tortyr och en säker död?

Hur många känner till att tvångssterilisering förekom i Sverige mellan 1935 och så sent som 1975? 

Så sent som 2013 upphörde tvångssterilisering vid könsbyte.
Motioner i riksdagen om ersättning och upprättelse till personer utsatta för socialdemokratins grymheter röstades ner. 

Det är stor skam för Socialdemokratin att inte ge dessa människor upprättelse och att erkänna sina hemska brott mot dem.

Hur många känner till Socialdemokratins nära samarbete med Nazismen och deras export av miljontals ton av järnmalm årligen till Nazi Tyskland under kriget? 

Vissa historiker menar att man kunde förkortat kriget med 1-2 år med utebliven järnmalmsexport till Tyskland. Hur många liv hade det räddat? Visserligen bara antaganden men det känns ända olustigt att en stor del av Tysklands ubåtar och pansarvagnar varit byggda av Svenskt stål.

Rasbiologiska institutet verksamt mellan 1922 och 1958.
Allt ovanstående har skett i socialdemokratins namn.
Ställ nu detta i relation till etablissemangets hetsjakt på SD. 

SD är ett ungt partis som i begynnelsen begick en del misstag där dock ingen människa kommit till skada. SD har arbetat hårdare än något annat parti på att bli ett demokratiskt parti med och för det egna folket.

Belackarna är inte intresserade av att läsa SD:s parti och princip program. Varje vettig människa borde ställa sig frågan vad det kommer sig att belackarna aldrig har några sakliga argument för sina påståenden?!

Samma gamla floskler upprepas om och om igen utan att folk reagerar och ifrågasätter motivet och sanningshalten i dessa luddiga och diffusa anklagelser som sällan är underbyggda av fakta.

Sanningen är att etablissemangets rädsla för att bli av med makten till ett parti som värnar om sitt eget folk är så stor så de kan ta till vilka medel som helst.

Ett gott råd till Stefan Löfven är att hålla käften om Nazi symboler när han debatterar med Jimmie Åkesson och hålla sig till en saklig debatt. Detta kommer aldrig att hända eftersom Stefan Löfven aldrig kan vinna en saklig debatt med Jimmie Åkesson.

Du som faller in i ledet av Antidemokratisk mobbing av ett folkvalt parti är minst lika stor antidemokrat och medskyldig till Sveriges förfall. Kopierat rakt av från gruppen "farväl till den förbannade socialdemokratin". 

Tänkte bara att den som inte vet vad en hycklare är kan ju slå på tv:n o titta på en sosse. 

Dela gärna.

Tack.Inte fascist men
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook  
Insändare (Och Annat)
 
 
Picture
Sorgligt för den övervägande delen kvinnor som har vett och sans att behöva användas som slagträ av dessa vansinniga människor
 
 
Picture
Det etniskt turkiska partiet Denk tar plats i Neder­ländernas parlament  Islamismen infiltrerar samhället varje dag och flyttar fram sina positioner i Sverige. Geert Wilders i Holland är väldigt tydlig på den punkten. 

-Partiet Denk vill även att ett så kallat rasistregister upprättas där alla som är kritiska till invandringen registreras. De som finns med i registret ska förbjudas att jobba inom offentlig sektor.

http://www.friatider.se/turkiskt-parti-tar-plats-i-nederlandernas-parlament
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook  
Insändare (Och Annat)
 
 
Picture
Nåt som våra hjärndöda femister kan lära sig av

Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - 
Insändare (Och Annat--- (( Titta hit alla kvinnor denna lånk är till er )) ---
 
 
Picture
Man får inte äns ställa krav på mer ansvarsfull migrations- och flyktingpolitik.
Nu kommer en viktig wall of text... Som ligger till grund för mina personliga reflektioner kring de anklagelser man kan få efter att ha uttryckt integrationspolitisk kritik. I det här fallet var det en vän jag haft under längre tid som grundlöst och repetitivt anklagat mig för att hysa diverse allvarliga ideologiska baktankar som motiv till min politiska uppfattning, oavsett vad jag själv uttryckt.

Det existerar, iallafall hos många, en paradigm kring politiska frågor som hindrar eller försvårar djupare analyser av saker eller företeelser som med säkerhet inte alltid har ett enkelt svar. I den politiska sfären stöter man oftast på detta i debatter om integration och migration. Ofta hör detta ihop med att personerna det berör saknar en grundläggande förståelse av vad man egentligen disskuterar, mekanismerna bakom eller i ett problem, och därför inte är intresserade av att upptäcka något nytt. Den självuppfyllande profetian blir komplett när man, ungefär som en dålig forskare, baserat och bekräftat sin tes och världsbild enbart hos de som tycker, tänker eller skriver lika och som från början resonerat likadant.

Ramarna som innefattar den egna världsbilden tillåter inte något som utmanar. Det man inte kan argumentera emot, t ex problemformuleringar som rör företeelser som inte kan förklaras av den egna världsbilden men som de facto stämmer, måste därför avfärdas på ett mer kreativt sätt. T ex genom att misstänkliggöra, skuldbelägga och karaktärsmörda den som inte fallit inom ramen, den som diskuterar det som är svårt men ändå kanske för en diskussion som samhället i allra högsta grad är i behov av. Det är inte minst när det gäller integrationsfrågor som paradigmen är tydlig. Vissa är så ingrodda i sitt tankemönster att det för dem inte är logiskt att någon kan ha fräckheten att ifrågasätta integrationspolitiken utan att bära någon form av bakomliggande dold fascistisk agenda. Paradigmen är så stark att man helt enkelt inte klarar av att se debatten ur flera perspektiv samtidigt.

Det är inte främmande för människor i min närhet att jag är politiskt intresserad. Jag påbörjade den banan redan 2002 som sympatisör till KDU. Som fjortonåring hade jag ingen stark ideologisk drivkraft eller vidare kunskap om hur samhället fungerade, men likväl en vilja att förstå och lära mig mer om detsamma. Det enda sättet att uppnå den förståelsen är förutom egna studier att också prova, känna, analysera och utmana det man känner till. Av det skälet är jag t ex inte sympatisör till KDU idag, och var heller inte det en längre tid då, men jag lärde mig mer om värdekonservatism på köpet den tid det varade. Det är min fasta övertygelse att frågor som är svåra att diskutera likväl också kan vara de viktigaste för samhället. Frågorna är intressanta eftersom samhället och samhällskulturen är i konstant förändring och bygger på värderingar och normer som gemensamt utvecklats eller utvecklas runt samhällets medborgare. Det är samhällskulturen som ligger till grunden för bl a välfärdsstaten, vilket på många sätt än idag är en unik svensk konstruktion.

Integrationspolitiken och mångkulturen utmanar i mångt och mycket Sveriges självbild, innebörden av att vara svensk, svensk medborgare och del av nationen. De existentiella frågorna uppkommer t ex kring vem som, och varför denne, ska ha rätt till välfärden och en plats i samhället och heller inte mindre de rättigheter och skyldigheter som ett sådant deltagande bör/ska medföra. Anledningen till att diskussionen är viktig i Sverige beror främst på att våra politiker valt en experimentell politik som aldrig riktigt utvärderats. Polariseringen som har legat runt debatten har medfört att de som inte kan skilja på begreppen upptäckt rasism och nyfascism i all form av integrationspolitisk kritik. Det är inte bara det som är relativt unikt för vårt land. Den typ av integration som Sverige bedrivit skiljer sig från våra grännländer och från resten av Europa, inte bara i att vi tagit emot en överväldigande mängd människor från andra världsdelar utan också i hur vi mottagit dem. Vårt land har valt att tillgängliggöra välfärden genom ofta stora bidrag mot små prestationskrav, gått väldigt långt i bevarandet och utvecklandet av flyktingar och invandrares hemkulturella uttryck genom t ex hemspråksundervisning och sponsrande av kulturföreningar och festivaler, men också med implementering av dessa uttryck i det offentliga samhället, vilket omskrivs som mångkulturalism. Idag är det vanligt att många kommuner t ex samarbetar med muslimska råd för att utvärdera kommunens politik och inverkan på den gruppen.

De flesta är medvetna om att det är olika svårt att integrera människor beroende på deras olika individuella förutsättningar. I Sverige kan t ex goda kunskaper inom språket vara ett mått på integration, men för den som aldrig lärt sig det latinska alfabetet eller att läsa ens på sitt hemspråk är det självklart en större utmaning att lära sig språket än för någon som kommer ifrån det europeiska närområdet, vilket medför att den som har sämre förutsättningar innebär en för samhället större utmaning i ett integrationssammanhang. Vi vet också att majoriteten av alla flyktingar saknar den utbildningsnivån som generellt behövs för att självklart få arbete i Sverige. Så utöver utmaningen avseende den kulturella integrationen i samhället kommer integrationsprocessen också innebära krav på utbildning i förmodat många år innan man är redo för att bidra till samhället som bl a skattebetalare. Ändå har våra politiker kontinuerligt målat upp bilden av att allt är under kontroll, att flyktingarna är läkare och ingenjörer och att Sveriges flyktingpolitik går med vinst. För att hindra högerextrema strömningar har media hakat på och publicerat stora mängder tankegods från politiskt färgade forskare, ideologiska tankensmedjor och migrationspositiva kändisar och komiker. Under tidens gång bevisas däremot att glädjeanslyserna inte håller.

Vi har tyvärr kunnat se att problemen kopplade till integrationspolitiken långsamt har växt. Det innebär t ex en ökning av vad man kallar "utanförskapet" som symboliserar en grupp av människor som står långt från samhället och arbetsmarknaden. Idag är t ex skillnaden i sysselsättning större än någonsin mellan inrikes och utrikes födda. Skillnaderna är också störst mellan könen i de grupper vi vet generellt har en samhällssyn som står längre ifrån den svenskar är vana. Utanförskapet har konstant vuxit vilket hopplöst försökt förklarats inom alla vänsterliberala kretsar som att problemen egentligen är orsakade av strukturell rasism och diskriminering, genom ett fel hos samhället. Det har i sin tur gett vind i seglen åt identitetspolitiska krafter. Idag har ändock debatten nått något av en vändpunkt. Ett paradigmskifte, för att återkoppla till ingressen. Från att förneka alla samhällsproblem, t o m hedersvåldet, kopplat till integrationspolitiken, till att en relevant fråga har fått ta större plats; om utanförskapet växer - fungerar integrationen?

Går det att kombinera ett välfärdssamhälle med identitetspolitiska problemlösningar, med en svagt hävdad samhällskultur och otydliga krav på nya medborgare? I hur stor mån ska en ny medborgare försvenskas, och i hur stor mån ska den gamla kulturen bevaras? Vilken lojalitet till nationen ska kunna avkrävas? Kan en slöja, i detta sammanhang, vara ett uttryck för en inre restriktion inom en kulturell gruppering som motsätter sig integration, eller är det bara ett klädesplagg fritt från andra rimliga associationer? Är hedersmord ett integrationsproblem eller ett klassiskt svenskt brott? Oavsett vilka frågor vi ställer när det kommer till integrationspolitik är det frågor som innefattar och inbegriper oss själva, vår självbild och vår samhällssyn. Här spelar paradigmen in. Det som hotar vad vi lärt oss förstå som det värdiga och goda och enda rimliga gör många människor helt onåbara. Skälet kanske är att man inte förstår hur olika faktorer spelar in i varandra vilket sedemera leder till ett resultat. Skälet är också att samhället inte erkänt ett öppet samtal. Konsensus har varit att diskussionen stått mellan det "öppna och goda" mot det "intoleranta och onda"'.

Och varför ifrågasätter vi, jag, integrationspolitiken egentligen. Är drivkraften intolerans och hat som inbegriper en ovilja att beblandas med andra? Eller en förståelse för samhällets komplexitet, med en önskan om att bevara en frihet och en demokratisk och sekulär kultur? Är det den goda sidan mot den onda? Är det ren ondska att vilja ändra eller byta ut integrationen som verktyg? Det kommer betraktaren att avgöra. Allt jag önskar är att vi vidgar våra vyer och vågar ta en av tidens viktigaste frågor på allvar.


Fler som upplevt vad inläggsskaparen pratar om? Finns det en paradigm i samhället som gör det svårt att föra diskussioner som berör kritik mot integrations- eller migrationspolitik?

Hur bemöts du som är för en friare migrationspolitik? Hur bemöts du som är för en restriktivare politik?

Hur ska vi gemensamt kunna skapa ett bra debattklimat?

Krossa Åsiktskorridoren - Markku Abrahamsson
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - 
Insändare (Och Annat)
 
 
Picture
Inte ett öre ska hon ha
Så är det åter dags för en kvinna som har den "fredliga och toleranta religionen som sin "trosuppfattning" att vägra skaka hand med en manlig lärare.

Givetvis så vill hon ha 120 000 kronor också för den kränkning som hon utsatts för genom detta och att hon förlorat sitt jobb på samma gång.

Får mannen också känna sig kränkt för att hon inte tog honom i hand???

En lärare med sådana värderingar kan inte arbeta med barn. Vilka synpunkter har hon om demokrati, det fria ordet, kvinnors jämställdhet osv. Hade det varit CocaCola fabrik så kanske kunde man acceptera hennes ståndpunkt, men aldrig som lärare - troligen beslöjad en.


Ingvar Nilsson
Länk till artikeln här:

https://unvis.it/svt.se/nyheter/lokalt/skane/larare-ville-inte-ta-i-hand-forlorade-jobbet?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170215%3Alarare-ville-inte-ta-i-hand-forlorade-jobbet%3Anyh
 
 
Picture
Picture
Inte här iallafall. Lögn. Det är Svenska regeringen som vill att deras kvinnor ska bära slöja.. Ar det inte pa tiden att regeringen vaknar upp och tar avstand fran den har skiten!?

Kämpar för kvinnliga rättigheter..men böjer sig för Irans kvinnofientliga regim.....vad är det man kallar sånt?
Jävla pack


Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 
 
Picture
Sverige skämmer ut sig i hela den civiliserade världen. Nu måste folket sätta stopp för denna tragiska pajas regeringen.

Svaga hycklande politiker, total avsaknad av respekt för vår egen kultur, är det inte lika bra att dom konverterar. Vi måste våga stå upp för vårt sätt att leva precis som dom gör. Titta på han i sitt rätta element och därav hans syn på hur han vill Sverige ska vara. Mycket, mycket , mycket skrämmande!

Varför är det bara dom svenska pajaskärringarna, som bär slöja... dom med lite pondus har INTE slöja... Avgå för f**n..


Politikfakta
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 
 
Picture
Usch och fyfan för dessa hycklare
Dubbelmoral på hög nivå! Så här ynklig är den så kallade feministiska regeringen på stadsbesök i Iran. Det är lätt att vara tuff hemma tydligen. Det enda dessa kvinnliga patetiska politiker visar att de har, är dubbelmoral, varför förvånas man inte?

Hoppas Löfven passade på att fråga hur många "flyktingar" som Iran vill ha tillbaka.


Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 
 
Picture
Allahs syn på oss "otrogna" är knappast kärleksfull
Muslimska kvinnor skall ha på sig slöjan för att muslimska män skall kunna se skillnad på en muslimsk kvinna och en icke-muslimsk. Enligt Islam så är det synd våldta en muslimsk kvinna men inte en icke-muslimsk. En icke-muslimsk kvinna (en kvinna utan slöja) är en hora som förtjänar våldtäkt.

Har du ett annat svar på frågan om varför muslimska kvinnor måste ha slöja på sig så får du gärna säga vad du tycker här. Sverige är fortfarande ett demokratisk land så tills vidare så får icke-muslimer ha åsikter om Islam.

Rimligen borde ALLA som påstår sig vara FÖR kvinnors möjlighet till fria val- kunna stödja de miljoner som inte vill ha slöja?  Å så länge som vi bor i Sverige tänker jag debattera för att den friheten ska råda här. 
Var finns solidariteten med de som lever under tvång?

World hijab Day vägrade diskutera saken när My stealthy freedom postade på deras sida. Är det seriöst mot en sida å rörelse som har jävligt många anhängare?

En artikel om saken...

https://inews.co.uk/.../world-hijab-day-stand-solidarity.../
Lea M. Burman‎ Vaken.se
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare